16.4 Den enkle pendelen - College fysikk | OpenStax (2023)

16.4 Den enkle pendelen - College fysikk | OpenStax (1)

Figur16.14 En enkel pendel har en bob med liten diameter og en streng som har en veldig liten masse, men som er sterk nok til å ikke strekke seg nevneverdig. Den lineære forskyvningen fra likevekt erssstørrelse 12{s} {}, lengden på buen. Det vises også kreftene på boben, som resulterer i en netto kraft påmgsyndJegmgsyndJegstørrelse 12{ - ital "mg""sin"θ} {}mot likevektsposisjonen - det vil si en gjenopprettende kraft.

Pendler er i vanlig bruk. Noen har avgjørende bruksområder, for eksempel i klokker; noen er for moro skyld, for eksempel et barns huske; og noen er bare der, for eksempel søkken på en fiskesnøre. For små forskyvninger er en pendel en enkel harmonisk oscillator. ENenkel pendeler definert til å ha en gjenstand som har en liten masse, også kjent som pendelbob, som er opphengt i en lett ledning eller streng, som vist iFigur 16.14. Ved å utforske den enkle pendelen litt videre, kan vi oppdage forholdene under hvilke den utfører enkle harmoniske bevegelser, og vi kan utlede et interessant uttrykk for dens periode.

Vi begynner med å definere forskyvningen til å være buelengdenssstørrelse 12{s} {}. Vi ser fraFigur 16.14at nettokraften på boben er tangent til buen og er likmgsyndJegmgsyndJegstørrelse 12{ - ital "mg""sin"θ} {}. (Vektenmgmgstørrelse 12{ ital "mg"} {}har komponentermgcosJegmgcosJegstørrelse 12{ ital "mg""cos"θ} {}langs strengen ogmgsyndJegmgsyndJegstørrelse 12{ ital "mg""sin"θ} {}tangent til buen.) Strekk i strengen kansellerer nøyaktig komponentenmgcosJegmgcosJegstørrelse 12{ ital "mg""cos"θ} {}parallelt med strengen. Dette etterlater ennettgjenopprette kraften tilbake mot likevektsposisjonen klJeg=0Jeg=0størrelse 12{θ=0} {}.

Nå, hvis vi kan vise at gjenopprettingskraften er direkte proporsjonal med forskyvningen, så har vi en enkel harmonisk oscillator. Når vi prøver å finne ut om vi har en enkel harmonisk oscillator, bør vi merke oss at for små vinkler (mindre enn ca.15º15ºstørrelse 12{"15"°} {}),syndJegJegsyndJegJegstørrelse 12 {"sin"θ ca θ} {}(syndJegsyndJegstørrelse 12{"sin"θ} {}ogJegJegstørrelse 12{θ} {}avvike med omtrent 1 % eller mindre ved mindre vinkler). Altså for vinkler mindre enn ca15º15ºstørrelse 12{"15"°} {}, gjenopprettingskraftenFFstørrelse 12{F} {}er

F mg Jeg. F mg Jeg. størrelse 12{F= - ital "mg"θ} {}

16.23

Forskyvningenssstørrelse 12{s} {}er direkte proporsjonal medJegJegstørrelse 12{θ} {}. NårJegJegstørrelse 12{θ} {}uttrykkes i radianer, er buelengden i en sirkel relatert til dens radius (LLstørrelse 12{L} {}i dette tilfellet) av:

s = , s = , størrelse 12{s=Lθ} {}

16.24

så det

Jeg = s L . Jeg = s L . størrelse 12{θ= { {s} over {L} } } {}

16.25

For små vinkler er uttrykket for gjenopprettingskraften:

F mg L s F mg L s størrelse 12{F ca - { { ital "mg"} over {L} } s} {}

16.26

Dette uttrykket har formen:

F = kx , F = kx , størrelse 12{F= - ital "kx"} {}

16.27

hvor kraftkonstanten er gitt avk=mg/Lk=mg/Log forskyvningen er gitt avx=sx=sstørrelse 12{x=s} {}. For vinkler mindre enn ca15º15º, er gjenopprettingskraften direkte proporsjonal med forskyvningen, og den enkle pendelen er en enkel harmonisk oscillator.

Ved å bruke denne ligningen kan vi finne perioden til en pendel for amplituder mindre enn ca15º15º. For den enkle pendelen:

T = 2 s m k = 2 s m mg / L . T = 2 s m k = 2 s m mg / L . størrelse 12{T=2π sqrt { { {m} over {k} } } =2π sqrt { { {m} over { ital "mg"/L} } } {}

16.28

Dermed,

T = 2 s L g T = 2 s L g størrelse 12{T=2π sqrt { { {L} over {g} } } } {}

16.29

for perioden med en enkel pendel. Dette resultatet er interessant på grunn av dets enkelhet. Det eneste som påvirker perioden til en enkel pendel er lengden og akselerasjonen på grunn av tyngdekraften. Perioden er helt uavhengig av andre faktorer, for eksempel masse. Som med enkle harmoniske oscillatorer, periodenTTstørrelse 12{T} {}for en pendel er nesten uavhengig av amplitude, spesielt hvisJegJegstørrelse 12{θ} {}er mindre enn ca15º15ºstørrelse 12{"15"°} {}. Selv enkle pendelklokker kan finjusteres og nøyaktige.

Legg merke til avhengigheten avTTstørrelse 12{T} {}ggstørrelse 12{g} {}. Hvis lengden på en pendel er nøyaktig kjent, kan den faktisk brukes til å måle akselerasjonen på grunn av tyngdekraften. Tenk på følgende eksempel.

Eksempel 16.5

Måling av akselerasjon på grunn av tyngdekraften: perioden til en pendel

Hva er akselerasjonen på grunn av tyngdekraften i et område der en enkel pendel med en lengde på 75 000 cm har en periode på 1,7357 s?

Strategi

Vi blir bedt om å finneggstørrelse 12{g} {}gitt periodenTTstørrelse 12{T} {}og lengdenLLstørrelse 12{L} {}av en pendel. Vi kan løseT=2 sLgT=2 sLgstørrelse 12{T=2π sqrt { { {L} over {g} } } } {}tilggstørrelse 12{g} {}, forutsatt bare at avbøyningsvinkelen er mindre enn15º15ºstørrelse 12{"15º"} {}.

Løsning

 1. TorgetT=2 sLgT=2 sLgstørrelse 12{T=2π sqrt { { {L} over {g} } } } {}og løse forggstørrelse 12{g} {}:

  g = 4 s 2 L T 2 . g = 4 s 2 L T 2 . størrelse 12{g=4π rSup { størrelse 8{2} } { {L} over {T rSup { størrelse 8{2} } } } {}

  16.30

 2. Bytt inn kjente verdier i den nye ligningen:

  g = 4 s 2 0 . 75 000 m 1 . 7357 s 2 . g = 4 s 2 0 . 75 000 m 1 . 7357 s 2 . størrelse 12{g=4π rSup { størrelse 8{2} } { {0 "." "75000"" m"} over { venstre (1 "." "7357 s" høyre ) rSup { størrelse 8{2} } } } {}

  16.31

 3. Beregn for å finneggstørrelse 12{g} {}:

  g = 9 . 8281 m / s 2 . g = 9 . 8281 m / s 2 . størrelse 12{g=9 "." "828"m/s rSup { størrelse 8{2} } } {}

  16.32

Diskusjon

Denne metoden for å bestemme g g g kan være veldig nøyaktig. Dette er grunnen til at lengde og periode er gitt til fem sifre i dette eksemplet. For nøyaktigheten av tilnærmingen synd jeg Jeg synd jeg Jeg størrelse 12 {"sin"θ ca θ} {} for å være bedre enn nøyaktigheten til pendelens lengde og periode, bør den maksimale forskyvningsvinkelen holdes under ca. 0,5º 0,5º størrelse 12{0 "." 5°} {} .

Å opprette karriereforbindelser

Å vite g g g kan være viktig i geologisk utforskning; for eksempel et kart overggstørrelse 12{g} {}over store geografiske regioner hjelper studiet av platetektonikk og hjelper i letingen etter oljefelt og store mineralforekomster.

Ta med hjemmeeksperiment: Bestemme g g g

Bruk en enkel pendel for å bestemme akselerasjonen på grunn av tyngdekraften g g g på ditt eget sted. Klipp et stykke av en snor eller tanntråd slik at den blir ca 1 m lang. Fest en liten gjenstand med høy tetthet til enden av strengen (for eksempel en metallmutter eller en bilnøkkel). Starter i en vinkel på mindre enn10º10ºstørrelse 12{"10"°} {}, la pendelen svinge og mål pendelens periode for 10 svingninger ved hjelp av en stoppeklokke. Regne utggstørrelse 12{g} {}. Hvor nøyaktig er denne målingen? Hvordan kan det forbedres?

Sjekk din forståelse

En ingeniør bygger to enkle pendler. Begge er hengt opp i små ledninger festet til taket i et rom. Hver pendel svever 2 cm over gulvet. Pendel 1 har en bob med massen på10kg10kgstørrelse 12{"10"`"kg"} {}. Pendel 2 har en bob med en masse på100 kg100 kgstørrelse 12{"100"`"kg"} {}. Beskriv hvordan pendelens bevegelse vil være forskjellig hvis bobbene begge er forskjøvet av12º12ºstørrelse 12{"12"°} {}.

Løsning

Pendelens bevegelse vil ikke avvike i det hele tatt fordi massen til bob ikke har noen effekt på bevegelsen til en enkel pendel. Pendelen påvirkes kun av perioden (som er relatert til pendelens lengde) og av akselerasjonen på grunn av tyngdekraften.

PhET-undersøkelser

Pendellab

Spill med en eller to pendler og oppdag hvordan perioden til en enkel pendel avhenger av lengden på strengen, massen til pendelbobben og amplituden til svingen. Det er enkelt å måle perioden ved hjelp av photogate-timeren. Du kan variere friksjon og tyngdekraften. Bruk pendelen for å finne verdien avggpå planet X. Legg merke til den anharmoniske oppførselen ved stor amplitude.

Klikk for å se innhold

Figur16.15

FAQs

Does OpenStax have answers? ›

With that said, every OpenStax textbook has an answer guide to questions in the text and PowerPoint slides to help you build your lectures.

Is OpenStax reliable? ›

Is OpenStax content high quality? Yes! OpenStax textbook projects are developed and peer-reviewed by educators to ensure they are readable and accurate, meet the scope and sequence requirements of each course, are supported by instructor ancillaries, and are available with the latest technology-based learning tools.

How to get free college textbooks? ›

33 Places to Find Free College Textbooks Online
 1. Internet Archive. Internet Archive is a not-for-profit library that contains millions of e-books, software, music, and so much more — all for free. ...
 2. Bookboon. ...
 3. Project Gutenberg. ...
 4. Library Genesis. ...
 5. Mobilism. ...
 6. OpenStax. ...
 7. OpenEd. ...
 8. BioRxiv.
May 5, 2023

Are all OpenStax books free? ›

100% free. And backed by additional learning resources. Review our OpenStax textbooks and decide if they are right for your course. Simple to adopt, free to use.

What app has all textbook answers? ›

Slader offers millions of step-by-step solutions to all the questions in the most popular textbooks in middle school, high school, and college. Math homework answers, Science homework answers, Spanish, History, Economics, and more! Slader's got your back. And it's all FREE!

How to get all textbook answers? ›

8 textbook solution options
 1. Solution manuals. Printed solution manuals offer a distinct advantage over most digital options: they're authored and published by the same people who write textbooks, so the solutions are accurate. ...
 2. Chegg Study. ...
 3. Slader. ...
 4. Course Hero. ...
 5. OneClass. ...
 6. Bartleby. ...
 7. Crazy For Study. ...
 8. ScholarOn.

Why is OpenStax free? ›

Our textbooks come with free perpetual access because we want to see a world where anyone can learn anything, without restriction. Simply put, the OpenStax team is committed to improving access to education for everyone. We do that by making free, high-quality, peer reviewed textbooks and very low cost courseware.

Can I download OpenStax as a PDF? ›

OpenStax textbooks are available as FREE downloads in PDF, Web, and EPUB formats.

Are online textbooks worth it? ›

In general, e-textbooks are more affordable than regular college textbooks. In some cases, digital textbooks may cost 40-50% less than physical copies, although savings are not always this high. Most texts can be viewed with a standard laptop, phone, or e-reader.

Is downloading college textbooks illegal? ›

A textbook is just like a copyrighted song or movie that is illegally downloaded online. That's to say, downloading a textbook infringes on its copyright protection by duplicating and distributing it online without the creator's permission.

What do I do if I can't afford textbooks? ›

Ways to save money on textbooks
 1. Buy and sell used textbooks. ...
 2. Rent textbooks. ...
 3. Use the ISBN to find lower prices. ...
 4. Check the library. ...
 5. Look for an electronic version of the book. ...
 6. Ask the professor for an evaluation copy. ...
 7. Share textbooks with a roommate. ...
 8. Only buy required textbooks.
Feb 28, 2019

Do you have to buy all textbooks for college? ›

They are and have always been a crucial part of higher education. The moment you attend the first class of your first day in a college or university, you will be “required” to obtain numerous textbooks that you will be using for the entire semester. Why should college students strive to obtain the required textbooks?

How can I get free books in the US? ›

 1. The 6 best places to find free books online:
 2. Libby.
 3. Project Gutenberg.
 4. Overdrive.
 5. Open Library.
 6. LibriVox.
 7. Digital Public Library.
Sep 2, 2021

How to get a book for free? ›

Check out our list below to see the 20 best places to find free books online.
 1. Project Gutenberg. ...
 2. Overdrive. ...
 3. Digital Public Library of America. ...
 4. International Children's Digital Library. ...
 5. Goodreads Free Shelves. ...
 6. Open Library. ...
 7. Riveted. ...
 8. Open Culture.
Jan 13, 2023

Is there a free online book? ›

Project Gutenberg is a library of over 70,000 free eBooks

Choose among free epub and Kindle eBooks, download them or read them online.

What website gives free textbook answers? ›

StudySmarter provides expert verified solutions and high-quality explanations for thousands of textbooks completely for free.

Where can I find full text books? ›

List Of The Top Websites To Download Free PDF Textbooks
 • Smashwords.
 • Open Textbook Library.
 • Libre Texts.
 • OpenStax.org.
 • Bookboon.com.
 • Project Gutenberg.
 • Free E-Books.net.
 • Internet Archive Books.
Apr 25, 2023

How to get all textbooks online? ›

So let's get started.
 1. Saylor Academy. Website: Saylor Academy. ...
 2. Bookboon. Website: Bookboon. ...
 3. OpenStax. Website: OpenStax. ...
 4. Project Gutenberg. Website: Project Gutenberg. ...
 5. Open Textbook Library. Website: Open Textbook Library. ...
 6. Library Genesis. Website: Library Genesis. ...
 7. FreeBookSpot. Website: FreeBookSpot. ...
 8. IntechOpen. Website: IntechOpen.
Jan 13, 2023

How do I study for a textbook test? ›

How to Study a Textbook
 1. How to read a textbook. Never skip a reading. ...
 2. Time everything you read. ...
 3. Always highlight a textbook. ...
 4. Benefits of highlighting. ...
 5. Understand everything. ...
 6. Stay ahead. ...
 7. Take small bites. ...
 8. Write test questions.

How do you get through a textbook fast? ›

Read the material.
 1. Read only the material covered under one heading or subheading at a time, and look for the answers to your questions.
 2. Read ideas, not just words.
 3. Take only minimal notes while reading.
 4. Read aggressively, with the intent of getting answers, of noting supporting details, and of remembering.

How do I scan an entire textbook? ›

Try Adobe Scan or another app that allows you to scan textbook pages into PDFs with a photo. Using your phone speeds up the process and allows you to quickly create folders of PDFs for each chapter or section of your textbook. Combine your copy. Your scanned pages may save as separate PDFs.

How do I see OpenStax answers? ›

If you are looking for the Student Solutions for your book, they will be located either at the end of your book under "Answer Key" or on your book's "Student Resources" tab on openstax.org (if a solution manual has been created for your textbook).

How do I find the answers to a textbook question? ›

Places to Find Textbook Solutions Online
 1. Solution Manuals. Solution manuals that are printed offer one significant advantage over the majority of digital alternatives. ...
 2. Chegg Study. ...
 3. Slader. ...
 4. Course Hero. ...
 5. Bartleby. ...
 6. OneClass. ...
 7. Crazy For Study. ...
 8. ScholarOn.
May 18, 2022

Is OpenStax account free? ›

If you have assigned an OpenStax textbook for your course we recommend that you encourage your students to create an account—it's free!

Do online textbooks have access codes? ›

While many textbooks come with an access code, they are available to purchase separately online if you do not have one. The process is easy and should not take a lot of time. Use comparison sites such as BookScouter.com to help find the best price for the access code that you are looking for?

How do you get through a textbook? ›

Read the material.
 1. Read only the material covered under one heading or subheading at a time, and look for the answers to your questions.
 2. Read ideas, not just words.
 3. Take only minimal notes while reading.
 4. Read aggressively, with the intent of getting answers, of noting supporting details, and of remembering.

Are quizlet textbook answers free? ›

Yes! Textbook solutions are available on Quizlet Plus for around $7.99/mo., while Chegg's homework help is advertised to start at $15.95/mo. Quizlet Plus helps you get better grades in less time with smart and efficient premium study modes, access to millions of textbook solutions, and an ad-free experience.

How does chegg work for answers? ›

About Chegg

Students usually take a photo or screenshot of the question, upload it to Chegg, wait for a 'Chegg Expert' to provide an answer, and then copy it into their exam. Sometimes students will slightly rephrase answers. Usually many students will look at and copy the same answers.

How do you check answers in the classroom? ›

All Replies
 1. Go to classroom.google.com.
 2. Click the class and then Classwork.
 3. Click the question.
 4. Click See classmate answers.
Dec 15, 2020

Is it illegal to get free textbooks online? ›

A textbook is just like a copyrighted song or movie that is illegally downloaded online. That's to say, downloading a textbook infringes on its copyright protection by duplicating and distributing it online without the creator's permission.

Where can I find free PDF textbooks? ›

10 Websites to Download Free PDF Textbooks
 • Library Genesis. ...
 • Bookboon. ...
 • Project Gutenberg. ...
 • Free-Ebooks. ...
 • Textbooksfree. ...
 • ScholarWorks. ...
 • PDF Books World. ...
 • Open Library.
Jan 30, 2023

Why are college textbooks not free? ›

Cons of free college textbooks

Textbooks are more costly than other books. In many cases, the cost to produce a textbook is costlier than other types of books. Meeting certain rigorous standards means higher costs. Textbook publishers could go out of business.

Is there an app to read textbooks for free? ›

Google Play Books is a digital reading app that is available on Android devices. It has a large selection of books, both paid and free, and offers many of the same features as Amazon Kindle and Apple Books.

Is there a place to get free textbooks? ›

OpenStax offers textbooks online for students of colleges and high schools. Deeply loved by many students, this non-profit digital learning platform and publisher of free textbooks was founded in 2011 by Rice University. It offers a range of peer-reviewed texts from the top universities in the U.S.

Is Slader not an app anymore? ›

While you don't have to choose anymore, as Slader is no longer available as a separate tool, you can still weigh the pros and cons of using Quizlet and its Slader functionality before getting a subscription. – Quizlet Plus gives a broad range of tools for learning. – You can make personalized study sets.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 08/26/2023

Views: 6159

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.